Akredytacje Spotterskie

Przyjmowanie akredytacji spotterskich rozpoczniemy 10 maja 2019

Zasady przyznawania akredytacji spotterskiej na Świdnik Air Festival

 

– Do odbioru akredytacji niezbędnym jest okazanie dokumentu ze zdjęciem.
– OSTATECZNY termin wypełnienia formularza z wnioskiem o akredytację upływa 31 maja 2019 roku.
– Akredytacje są bezpłatne, a ich liczba jest ograniczona. O zasadach odbioru akredytacji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową do dnia 05 czerwca 2019r.
– Ważna akredytacja spotterska uprawnia do wejścia na teren imprezy i wydzielonego terenu dla spotterów.
– Organizator zastrzega sobie prawo do odmownego rozpatrzenia wniosków o akredytację, bez podawania przyczyny.
– Warunkiem przyznania akredytacji będzie przekazanie minimum pięciu zdjęć wykonanych podczas II Świdnik Air Festival. Zdjęcia zostaną umieszczone w galerii spotterskiej na stronie internetowej https://air-festival.swidnik.pl i profilu FB Świdnik Air Festival.

Organizator zastrzega sobie również prawo do wykorzystania udostępnionych zdjęć na potrzeby promocyjne Świdnik Air Festival.

Warunkiem KONIECZNYM do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o  akredytację jest wypełnienie formularza akredytacyjnego dostępnego poniżej.

Formaularz akredytacji spotterskiej

Kontakt

Agnieszka Kalinowska

Tel: 511 746 305
E-mail: akalinowska@mok.swidnik.pl

Odwiedź nas

w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku

Al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik

  Organizacja spotterska:

  Uzupełnienie niniejszego pola stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku w celu udzielenia akredytacji.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku informuje, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod-j@e-swidnik.pl
  3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia akredytacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody.
  6. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować brakiem uzyskania akredytacji.