Akredytacje dziennikarskie

Przyjmowanie akredytacji dziennikarskich rozpoczniemy 10 maja 2019

Zasady przyznawania akredytacji na Świdnik Air Festival

 

– Do odbioru akredytacji niezbędnym jest okazanie oryginału legitymacji prasowej.
– W przypadku braku podpisów, pieczęci i/lub ważnej legitymacji prasowej organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wniosku lub odmowy wydania akredytacji.
– Prawo do akredytacji przysługuje JEDYNIE dziennikarzom definiowanym przez art. 7 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawa Prasowego.
– OSTATECZNY termin wypełnienia formularza z wnioskiem o akredytację upływa 31 maja 2019 roku.
– Akredytacje są bezpłatne, a ich liczba jest ograniczona. O zasadach odbioru akredytacji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową do dnia 05 czerwca 2018r.
– Ważna akredytacja dziennikarska uprawnia do wjazdu na wydzielony parking, wejścia na teren imprezy, do biura prasowego i wydzielonego terenu dla fotoreporterów.
– Organizator zastrzega sobie prawo do odmownego rozpatrzenia wniosków o akredytację, bez podawania przyczyny.

 

Warunkiem KONIECZNYM do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o  akredytację jest wypełnienie formularza akredytacyjnego dostępnego poniżej.

Formularz akredytacyjny:

Kontakt

Agnieszka Kalinowska

Tel: 511 746 305
E-mail: akalinowska@mok.swidnik.pl

Odwiedź nas

w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku

Al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik

  Redakcja

  Uzupełnienie niniejszego pola stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku w celu udzielenia akredytacji.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku informuje, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod-j@e-swidnik.pl
  3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia akredytacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody.
  6. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować brakiem uzyskania akredytacji.