Akredytacje dziennikarskie

 

Przyjmowanie akredytacji dziennikarskich rozpoczniemy 9 maja 2023

Zapraszamy przedstawicieli/ki mediów do akredytowania się na wydarzenie III Świdnik Air Festival 2023. Świdnik Air Festival to impreza masowa zaplanowana na 4 czerwca 2023 r. na lotnisku trawiastym przy ul. Sportowej w Świdniku.

Regulamin akredytacji dziennikarskich imprezy masowej III Świdnik Air Festival 4 czerwca 2023, lotnisko trawiaste w Świdniku znajdą Państwo poniżej. Warunkiem przyznania akredytacji na III Świdnik Air Festival jest wypełnienie formularza akredytacyjnego znajdującego się poniżej. Zamawiając akredytację, należy wypełnić wszystkie wymagane pola oraz dołączyć aktualne zdjęcie portretowe o wielkości nieprzekraczającej 2 MB, o minimalnych wymiarach 400×400 pikseli, w formacie png, gif lub JPG, które posłuży do identyfikacji właściciela akredytacji. Formularz należy wypełnić do 26 maja 2023 r. O przyznaniu akredytacji zostaną Państwo poinformowani w wiadomości mejlowej najpóźniej do dnia 31 maja 2023.
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Działu Medialno-Graficznego Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku: monikawojcik@mok.swidnik.pl

Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych w serwisie internetowym Facebook oraz strony internetowej: air-festival.swidnik.pl

 

Regulamin akredytacji dziennikarskich – III Świdnik Air Festival 2023

 

1. Organizatorem imprezy masowej III Świdnik Air Festival 2023 jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, z siedzibą przy Al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik. Impreza odbędzie się 4 czerwca 2023 r. na lotnisku trawiastym przy ul. Sportowej w Świdniku.
2. Akredytacja dziennikarska przysługuje dziennikarzom aktywnym zawodowo, którzy zamierzają opublikować tekst lub przygotować materiał prasowy, radiowy lub telewizyjny o III Świdnik Air Festival.
3. Akredytacja upoważnia do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach 4 czerwca.
4. Akredytacje na III Świdnik Air Festival są wydawane nieodpłatnie.
5. Decyzję o przyznaniu akredytacji podejmuje Organizator.
6. Nie ma możliwości przeniesienia przyznanej akredytacji na inną osobę.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznanej akredytacji oraz zmian zasad.
8. Organizator w ramach akredytacji dziennikarskich nie zapewnia i nie pokrywa kosztów noclegów i wyżywienia.
9. Proces akredytacyjny trwa od dn. 9 maja 2023 r. do dn. 26 maja 2023 r. do północy.
10. Jeżeli akredytacja zostanie przyznana, decyzja o jej przyznaniu zostanie przesłana drogą mejlową najpóźniej do 31 maja 2023 r. Brak wiadomości potwierdzającej oznacza odmowę przyznania akredytacji.
11. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny.
12. W celu uzyskania akredytacji należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie https://air-festival.swidnik.pl/media/akredytacje-dziennikarskie/. Zamawiając akredytację, należy wypełnić wszystkie wymagane pola oraz dołączyć aktualne zdjęcie portretowe o wielkości nieprzekraczającej 2 MB, o minimalnych wymiarach 400×400 pikseli, w formacie png, gif lub JPG, które posłuży do identyfikacji właściciela akredytacji.
13. Akredytacja jest imienna, tzn. jest wystawiana na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia. Posługiwanie się akredytacją niezgodnie z niniejszymi zasadami spowoduje jej unieważnienie. Posiadacz akredytacji może być w dowolnym momencie poproszony przez pracownika z ramienia Organizatora wydarzenia o okazanie dokumentu tożsamości.
14. Akredytacje imienne wydawane będą razem z opaską upoważniającą do wstępu na Teren Imprezy w wyznaczonym do tego punkcie wymiany w dniu wydarzenia. Punkt usytuowany będzie obok punktów sprzedażowych przy wejściu głównym na Teren Imprezy.
15. Zasady korzystania z akredytacji na terenie imprezy III Świdnik Air Festival zostaną określone w mejlu potwierdzającym jej przyznanie.
16. Nie będą wydawane duplikaty akredytacji.

 

Warunkiem KONIECZNYM do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o  akredytację jest wypełnienie formularza akredytacyjnego dostępnego poniżej.

      

   

  Uzupełnienie niniejszego pola stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku w celu udzielenia akredytacji.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku informuje, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod-j@e-swidnik.pl
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) realizacji procesu przyznania akredytacji dla dziennikarzy na wydarzenie organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku – pokazy lotnicze III Świdnik Air Festiwal 2023 (dalej: Wydarzenie)
  b) identyfikacji jako uprawnionego uczestnika wydarzenia,
  c) przekazania niezbędnych materiałów przed i po wydarzeniu,
  d) nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. związanego z zapewnieniem prawidłowego i bezpiecznego przebiegu wydarzenia, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń przez Administratora.
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w organizację wydarzenia
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania akredytacji. Administrator zastrzega jednak możliwość przechowywania danych osobowych dłużej w przypadku ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres odpowiedni dla właściwego postępowania, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń i czynów karalnych wynikający z przepisów prawa.
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8) podanie danych osobowych jest niezbędne do wydania akredytacji, a ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością udziału w pokazach lotniczych III Świdnik Air Festiwal 2023.